Giới thiệu Diễn đàn ngoại giao kinh tế trực tuyến

Diễn đàn là nơi chia sẻ thông tin và trao đổi giữa các cơ quan đại diện, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp để triển khai công tác ngoại giao kinh tế
Nghị định 118/2015/NĐ-CP - tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư nước ngoài
Nghị định 118/2015/NĐ-CP - tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư nước ngoài

Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã được ban hành. Đây là văn bản được các nhà đầu tư nước ngoài hỏi đến nhiều nhất trong Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ vào tháng 6/2015 và trong suốt thời gian từ đó đến nay...